سبد کشمشی ,سبد خشک کن , سبد نسوز,سبد مویز,سبد ملکان ,سبد خنداب

سبد کشمشی ,سبد خشک کن , سبد نسوز,سبد مویز,سبد ملکان ,سبد خنداب

تولید کننده سبد 25 کیلویی انگور مخصوص صادرات از جنس مستحکم و با ضمانت نشکستن